קול קורא לפרויקט “חממת המחזאים” של הקרן לפיתוח מחזאות ישראלית

Posted filed under חדשות.

החממה” היא תכנית פיתוח מחזות מקוריים של הקרן לפיתוח מחזאות ישראלית שהוקמה ומנוהלת ע”י עמותת “קבוצת עבודה” – עמותה ליצירה וקידום של תאטרון מקורי ועצמאי”.
מטרת התכנית
מטרת התוכנית היא לתמוך בכותבים חדשים ולסייע בידיהם לפתח מחזות מקוריים קצרים (עד 20 דקות, עד 2500 מילים) פרי יצירתם משלב הרעיון הראשוני  ועד לשלב המחזה המוכן להפקה. חלק מהמחזות יוכלו לשמש בעתיד גם כתשתית לפיתוח מחזה באורך מלא.
המחזאים שיתקבלו לתוכנית ישתתפו בסדנת כתיבה וליווי דרמטורגי ללא תשלום.
הקרן שומרת לעצמה את האופציה להציג על במה  חלק מהמחזות או את כולם במסגרת “פרויקט המחזאים”. הודעה על כך תינתן בסיום תהליך הפיתוח.
משתתף שיצירתו תבחר, יידרש לחתום על הסכם בכתב לפיו ישתתף בסדנת הפיתוח ויתחייב לאבני דרך בכתיבת המחזה. משתתף שלא יחתום על ההסכם לא יוכל להשתתתף בתוכנית. לקרן שמורה הזכות להוציא משתתף מהתוכנית ולקלוט משתתף אחר במקומו, במקרה של אי עמידה בהתחייבות.
הגשה:
מועד אחרון להגשת הצעות הוא 25.8.17.
הואיל ויכולתה של הקרן לקלוט ולבחון הצעות היא מוגבלת, כמותה ההצעות הנה מוגבלת במכסה (עד 200 הצעות למחזות).
מובהר כי מן העת שיתקבלו במשרדי העמותה סך הצעות הנ”ל, תיסגר ההגשה ולא תינתן עוד אפשרות להגיש הצעות אף אם המועד האחרון להגשה טרם חלף. הודעה על סגירה מוקדמת של האפשרות להגיש הצעות תפורסם באתר הקרן.
על כן, מומלץ למגישים להקדים להגיש את הצעותיהם כדי להבטיח את השתתפותם במיון.

מועמדים למסלול ימוינו בשני שלבים תחילה בשלב מיון מקדים, (שלב הרעיון /סינופסיס). ובמידה ויעברו את שלב המיון המקדים, יעברו לשלב המיון השני (כתיבת מחזה על בסיס הסינופסיס).

לפרטים נוספים:

http://playtlv.folyou.com/he/87/21

תקנון:

https://drive.google.com/file/d/0B0EBAbCKxoM-NXVDaS1tYll2TnM/view

 

20229069_829003450596904_4533276349943394098_n